POLITIKA PRIVATNOSTIPOLITIKA  PRIVATNOSTI


UVOD


Dobrodošli na https://sugabuba.com/ („Veb-sajt“ ili „Veb-sajt“), koji je kreiran u korist i po nalogu „Suga Compani“ OOD, sa EIC-om: 204803945, sa sedištem i adresom upravljanja: Sofija , p.k. 1505, Kutlovica br. 49, bl. 1, ulaz B, sp.2, stan levo
KORIŠĆENjEM OVE VEB SAJTA, PRISTAJETE NA USLOVE U VEZI SA PRIKUPLjANjEM, KORIŠĆENjEM I OTKRIVANjEM VAŠIH LIČNIH INFORMACIJA U SKLADU SA OVOM POLITIKOM PRIVATNOSTI.
PAŽLjIVO PROČITAJTE OVU POLITIKU PRIVATNOSTI PRIJE KORIŠĆENjA OVOG SAJTA I AKO IMATE PITANjA U VEZI SA OVOM POLITIKOM PRIVATNOSTI, KONTAKTIRAJTE NAS NA OFFICE @SUGABUBA.COM
AKO SE NE SLAŽETE SA BILO KOJIM OD USLOVA SADRŽANIH U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI, NE TREBA DA KORISTITE OVAJ VEB SAJT.

АДМИНИСТРАТОР ЛИЧНИХ ПОДАТАКА


„Схуга Цомпани“ доо (у даљем тексту „Администратор“) је друштво са ограниченом одговорношћу, са ЕИЦ: 204803945, са седиштем и адресом управљања: Софија, п.к. 1505, Кутловица бр. 49, бл. 1, улаз Б, сп.2, стан лево, имејл адресу салес@сугабуба.цом и веб локацију: хттпс://сугабуба.цом/ .

НАДЗОРНИК:

Комисија за заштиту података о личности

Адреса: Софија, п.к. 1592, бул. Цветан Лазаров“ 2

Контакт подаци: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; кзлд@цпдп.бг , ввв.цпдп.бг

 

 1. СВРХЕ И ОБИМ ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ

 

1.1 Администратор разуме разматрања посетилаца ове веб странице у вези са заштитом личних података и посвећен је заштити њихових личних података применом свих стандарда за заштиту личних података у складу са Уредбом (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. године о заштити физичких лица у вези са обрадом личних података и о слободном кретању тих података и о стављању ван снаге Директиве 95/46/ЕЦ. Овом Политиком приватности Администратор поштује неповредивост личности физичких лица и чини све неопходне напоре да заштити личне податке физичких лица од незаконите обраде применом техничких и организационих мера заштите података о личности, које су мере у потпуности у складу са савремена технолошка достигнућа и обезбеђују ниво заштите који одговара ризицима повезаним са обрадом и природи података који се штите.

 

1.2 Са овом Политиком приватности иу складу са захтевима Уредбе (ЕУ) 2016/679, Администратор пружа информације у вези са:

– сврхе и обим политике приватности;

– личне податке које прикупља и обрађује Администратор;

- сврхе обраде личних података;

- период чувања личних података;

- обавезност и добровољност давања података о личности;

– обрада личних података;

- заштита података о личности;

– примаоце или категорије прималаца којима се подаци могу открити;

– права физичких лица;

– налог за остваривање права;

– право на приговор;

– дугмад, алати и садржаји других компанија;

– измене политике приватности.

ИИИ. ДЕФИНИЦИЈЕ

 

2.1 У смислу Уредбе (ЕУ) 2016/679 и ове политике, наведени изрази имају следеће значење:

 1. Лични подаци означавају сваку информацију која се односи на идентификовано физичко лице или физичко лице које се може идентификовати („субјект података“); физичко лице које се може идентификовати је лице које се може идентификовати, директно или индиректно, посебно помоћу идентификатора као што је име, идентификациони број, подаци о локацији, онлајн идентификатор или по једној или више карактеристика специфичних за физичке, физиолошке, генетски, психички, ментални, економски, културни или друштвени идентитет тог физичког лица.
 2. Обрада личних података означава сваку операцију или скуп операција које се обављају на личним подацима или скупу личних података аутоматским или другим средствима као што су прикупљање, евидентирање, организација, структурирање, складиштење, прилагођавање или модификација, проналажење, консултација, употреба, откривање од стране пренос, дистрибуција или други начин на који се подаци стављају на располагање, уређују или комбинују, ограничавају, бришу или уништавају.
 3. Ограничење обраде подразумева обележавање сачуваних личних података у циљу ограничавања њихове обраде у будућности.
 4. Профилисање је сваки облик аутоматизоване обраде личних података који се састоји у коришћењу личних података за процену одређених личних аспеката који се односе на физичко лице, а тачније за анализу или предвиђање аспеката који се односе на обављање професионалних дужности тог појединца, његове економске статус, здравље, личне преференције, интересовања, поузданост, понашање, локација или кретање.
 5. Администратор је физичко или правно лице, јавни орган, агенција или друга структура која сама или заједно са другима утврђује сврхе и средства обраде личних података; када су сврхе и средства ове обраде утврђени правом Уније или правом државе чланице, контролор или посебни критеријуми за његово одређивање могу бити утврђени у праву Уније или у праву државе чланице.
 6. Обрађивач личних података је физичко или правно лице, јавни орган, агенција или друга структура која обрађује личне податке у име контролора.
 7. Прималац је физичко или правно лице, јавни орган, агенција или друга структура којој се откривају лични подаци, без обзира да ли се ради о трећој страни или не. Истовремено, органи јавне власти који могу добити личне податке у оквиру посебне истраге у складу са правом Уније или правом државе чланице не сматрају се „примаоцима“; обрада ових података од стране наведених јавних органа у складу је са важећим правилима заштите података у складу са сврхом обраде.
 8. Треће лице је физичко или правно лице, јавно тело, агенција или други орган који није субјект података, руковалац, обрађивач личних података и лица која, под непосредним надзором контролора или обрађивача личних података, имају право за обраду личних података.
 9. Сагласност носиоца података је свака слободно изражена, специфична, информисана и недвосмислена назнака воље субјекта података, путем изјаве или јасне афирмативне радње, којом се изражава његов пристанак да се лични подаци који се односе на њега обрађују.
 10. Повреда личних података означава нарушавање безбедности које доводи до случајног или незаконитог уништења, губитка, измене, неовлашћеног откривања или приступа личним подацима који се преносе, чувају или на други начин обрађују.

 

 1. ПРИНЦИПИ ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

 

3.1 Администратор се придржава следећих принципа приликом обраде личних података за физичка лица, и то:

 • Лични подаци се обрађују законито, у доброј вери и на транспарентан начин у односу на субјекта података („законитост, добра вера и транспарентност“);
 • Лични подаци се прикупљају за специфичне, експлицитно наведене и легитимне сврхе и не обрађују се даље на начин који је некомпатибилан са овим сврхама;
 • Лични подаци су релевантни, релевантни и ограничени на оно што је неопходно у односу на сврхе за које се обрађују („минимизација података“);
 • Лични подаци су тачни и, ако је потребно, ажурирани („тачност“);
 • Лични подаци се чувају у облику који омогућава идентификацију субјекта података на период не дужи него што је неопходно за сврхе за које се лични подаци обрађују („ограничење складиштења“);
 • Лични подаци се обрађују на начин који обезбеђује одговарајући ниво безбедности личних података, укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите обраде и од случајног губитка, уништења или оштећења, применом одговарајућих техничких или организационих мера („интегритет и поверљивост“).

 

 1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ КОЈЕ ПРИКУПЉА И ОБРАЂУЈЕ АДМИНИСТРАТОР

 

А. Обрада посебних категорија личних података („осетљиви подаци“)

 

4.1 Администратор не прикупља и не обрађује посебне категорије личних података, као што су: лични подаци који откривају расно или етничко порекло, политичка гледишта, верска или филозофска уверења или чланство у синдикату, генетски подаци, биометријски подаци само у сврху идентификације природног лице, податке о здравственом стању или податке о сексуалном животу или сексуалној оријентацији физичког лица. Појединци не би требало да дају тако осетљиве податке администратору. У случају да физичко лице намерно пружи осетљиве податке Администратору, Администратор се обавезује да ће их одмах избрисати.

 

Б. Лични подаци прикупљени директно од појединаца

 

Лични подаци прикупљени директно од појединаца када појединци објаве коментар на веб страници

 

5.1 Појединци дају личне податке Администратору када желе да објаве коментар на веб страници попуњавањем обрасца који је посебно предвиђен за то. Када појединац попуни формулар за постављање коментара, Администратор прикупља и обрађује име појединца и е-маил адресу, као и друге информације које појединац даје у послатој поруци. Ови подаци се обрађују у сврху вођења евиденције. Обрада ових личних података је неопходна:

- да остварује легитимне интересе Администратора, чији легитимни интереси су објављивање приспелих коментара на веб страници.

Лични подаци прикупљени директно од појединаца када појединци контактирају Администратора путем е-поште


5.2 Појединци дају личне податке Администратору када контактирају Администратора путем е-поште. Адреса електронске поште Администратора је наведена у идентификационим подацима Администратора у овој Политици приватности и на насловној страници веб странице у одељку „Контакти“, где се налазе контакт информације Администратора. Када особа пошаље е-маил Администратору, Администратор прикупља и обрађује е-маил адресу, као и остале податке које лице даје у послатом е-поруци, као што су име, број телефона, адреса. Ови подаци се обрађују за потребе комуникације са појединцем и вођења евиденције. Обрада ових личних података је неопходна:

- да остварује легитимне интересе Администратора, чији легитимни интереси су слање одговора на примљене поруке, као и чување примљених порука.

– за радње које претходе закључивању уговора и које се предузимају на захтев појединца, односно давање више информација о услугама које Администратор нуди у вези са евентуалним закључењем уговора са лицем.

Администратор користи услуге провајдера услуге електронске поште за чување примљених е-маилова на серверу провајдера, који се налази у Републици Бугарској.

Лични подаци прикупљени директно од појединаца када појединци контактирају Администратора слањем поруке преко Инстаграм платформе


5.3 Појединци дају личне податке Администратору када контактирају Администратора слањем поруке користећи Инстаграм платформу преко Инстаграм сервиса за размену порука који је доступан преко Администраторове Инстаграм странице. Када особа пошаље поруку администратору користећи Инстаграм платформу преко Инстаграм сервиса за размену порука, доступној преко администраторове Инстаграм странице на адреси: хттпс: //ввв.инстаграм.цом/сугабуба.оффициал/ ?утм_соурце=иг_профиле_схаре&игсхид=1лздк8д8евуа6 Администратор прикупља и обрађује име физичког лица као и друге податке које лице даје у послатој поруци. Ови подаци се обрађују у сврху комуникације са појединцем. Обрада ових личних података је неопходна за остваривање легитимних интереса Администратора, чији легитимни интереси су слање одговора на примљене поруке, као и чување примљених порука. Администратор користи услуге Инстаграма, независног провајдера услуга који се налази у САД, за примање порука преко Инстаграм платформе. То значи да ће дати лични подаци бити ускладиштени на Инстаграмовим серверима у САД. За пренос ових личних података ван Европског економског простора, потребно је обезбедити одговарајуће гаранције у складу са чланом 46 Уредбе (ЕУ) 2016/679, како то обезбеђује Инстаграм и детаљно наводи у својој политици приватности. Политика приватности Инстаграм-а је објављена на следећој адреси: хттпс ://хелп.инстаграм.цом/519522125107875


Лични подаци прикупљени директно од појединаца када се појединци региструју на веб страници


5.4 Појединци дају личне податке Администратору када се региструју на веб страници Администратора. Приликом регистрације физичко лице даје следеће личне податке, које Администратор прикупља и обрађује, и то: име и презиме физичког лица, е-маил адресу, телефон и адресу. Прикупљање и обрада ових личних података је неопходна: - ради остваривања легитимних интереса Администратора, чији легитимни интереси пружају појединцу могућност да одржи регистровани профил на веб страници Администратора у циљу куповине робе коју жели појединац; - ради закључивања или извршења уговора о куповини добара. Подаци појединаца се чувају на серверу провајдера хостинг услуга, чији је провајдер регистрован у Републици Бугарској.Лични подаци прикупљени директно од појединаца када појединци купују производ


5.5 Појединци дају личне податке Администратору када купују производ на веб локацији администратора. Приликом куповине производа са сајта Администратора, физичко лице даје следеће личне податке, које Администратор прикупља и обрађује, и то: име и презиме физичког лица, е-маил адресу, телефон и адресу. Прикупљање и обрада ових личних података је неопходна: - у циљу закључивања или извршења уговора о куповини добара; - да испуњава законске обавезе за потребе издавања рачуна. Подаци појединаца се чувају на серверу провајдера хостинг услуга, чији је провајдер регистрован у Републици Бугарској.


Ц. Лични подаци појединаца које дају трећа лица

 

6.1 Администратор обично не прима личне податке о појединцима од трећих лица. Међутим, у неким случајевима, ако Администратор има основане разлоге да сумња да физичко лице крши права интелектуалне својине и другим сличним случајевима, онда Администратор има право да прибави личне податке осумњиченог лица из јавних евиденција, као што су: регистар , регистар регистрованих жигова који води Завод за патенте Републике Бугарске и сл. Ови подаци се могу прикупљати и обрађивати у сврху подношења тужбе против прекршиоца. Обрада података о личности прикупљених из јавног регистра неопходна је у сврху остваривања легитимних интереса Администратора, чији легитимни интереси су подношење тужбе за учињени прекршај против починиоца, а такође и по законским основама.

 

Д. Подаци који се прикупљају аутоматски

 

7.1 Приликом посете веб-страници, Администратор аутоматски прикупља следеће податке, и то:

 • Интернет протокол (ИП) адреса уређаја са којег појединац приступа Платформи (обично се користи за идентификацију земље или града из којег појединац приступа Платформи);
 • Врста уређаја са којег физичко лице приступа платформи (нпр. рачунар, мобилни телефон, таблет и сл.);
 • Тип оперативног система;
 • Тип претраживача;
 • Конкретне радње које појединац предузима, укључујући посећене странице, учесталост и трајање посета веб сајту;
 • Датум и време посете.

 

 1. СВРХЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБРАДУЈУ ЛИЧНИ ПОДАЦИ

 

8.1 Администратор прикупља и обрађује личне податке физичких лица, које директно дају само у следеће сврхе, и то:

 • у циљу пружања услуга које Администратор нуди, односно продаје робе и идентификације физичких лица (будућих и садашњих купаца);
 • да успостави контакт са појединцем путем е-маила, како би Администратор могао да одговори на упит који је добио од појединца;
 • за извршење обавеза из уговора на који је страна физичко лице на које се подаци односе, као и за радње које претходе закључивању уговора и предузете на његов захтев;
 • да испуни законом утврђену обавезу Администратора личних података, у складу са важећим законом;
 • да пошаље робу коју је купио појединац;
 • рачуноводствене сврхе;
 • статистичке сврхе.

 

8.2 Администратор прикупља и обрађује личне податке физичких лица, који су аутоматски прикупљени у следеће сврхе, и то:

побољшање ефикасности и функционалности веб странице;

- припрема анонимних статистичких података о начину коришћења сајта.

 

8.3 Администратор нема право да користи личне податке појединаца у друге сврхе осим у сврхе наведене у овом одељку ове Политике заштите података о личности.

 

ВИИ. ПЕРИОД ЧУВАЊА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

 

9.1 Упити и преписка путем е-поште, Фацебоок: Администратор чува личне податке и поруке примљене путем е-поште и Фацебоок-а на период који је неопходан да одговори на примљену поруку и да удовољи захтеву појединца, као и за период од годину дана након што је администратор одговорио на примљену поруку.


9.2 Лични подаци о лицима која су купила робу: Администратор чува личне податке лица која су купила робу од Администратора на период од десет година, који је законом утврђен рок за чување фактура купаца.


Б. Критеријуми за одређивање периода на који ће се лични подаци чувати

9.3 У другим случајевима који нису наведени горе, Администратор ће чувати личне податке физичког лица не дуже него што је потребно, узимајући у обзир следеће критеријуме, и то: - да ли се Администратор обавезује да ће поштовати законску обавезу да настави обраду личних података физичког лица; - сврху чувања личних података како сада тако иу будућности; - да ли је закључен уговор између Администратора и физичког лица и да је Администратор дужан да настави са обрадом података о личности ради испуњења обавеза из уговора; - сврхе коришћења личних података сада и у будућности; - да ли је убудуће потребно остварити контакт са физичким лицем; - да ли Администратор има правни основ да настави са обрадом личних података појединца; - било који други легитимни разлози, као што је природа односа са физичким лицем.

 

ВИИИ. ОБАВЕЗНОСТ И ДОБРОВОЉНА ПРИРОДА ДАВАЊА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

 

10.1 Лични подаци које се захтевају од појединаца су у складу са услугама које нуди Администратор и обавезни су. Давање личних података од стране појединаца је добровољно. У случају одбијања давања личних података:

- Администратор неће моћи да испоручи робу коју жели појединац;

- Физичко лице неће моћи да креира свој кориснички профил на сајту.

 

 1. ОБРАДА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

 

11.1 Администратор обрађује личне податке физичких лица кроз скуп радњи које се могу извршити аутоматским или неаутоматским средствима.

 

11.2 Администратор обрађује личне податке физичких лица самостално или додељивањем обрађивача података у име Администратора, који је рачуновођа компаније, чије је седиште у Републици Бугарској.

 

 1. ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

 

12.1 Администратор предузима неопходне техничке и организационе мере за заштиту личних података од случајног или незаконитог уништења, или од случајног губитка, од неовлашћеног приступа, измене или дистрибуције, као и од других незаконитих облика обраде, и то:

– сви лични подаци које појединац даје Администратору чувају се на сигурним и поузданим серверима и фасциклама;

– приликом остваривања права на приступ од стране појединца, Администратор проверава идентитет појединца пре него што му пружи тражену информацију.

12.2 У случају да желите да добијете детаљне информације о техничким и организационим мерама, не устручавајте се да нас контактирате на салес@сугабуба.цом .

 1. ПРИМАОЦИ КОЈИМА СЕ МОГУ ОТКРИТИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ

 

13.1 Администратор има право да обрађене личне податке открије следећим категоријама лица, и то:

 • физичких лица на која се подаци односе;
 • физичким лицима, ако је то предвиђено регулаторним актом, на пример државним органима (НАС, Завод за патенте, Привредни регистар итд.);
 • лицима која обрађују личне податке која пружају услуге у корист пословних активности Провајдера, као што је рачуновођа Администратора, а таква лица су обавезна да поштују поверљивост, а такође су таква лица пружила довољне гаранције за примену одговарајућих техничких и организационе мере на начин да се обрада одвија у складу са захтевима Уредбе и обезбеђује заштиту права физичких лица.

 

13.2 Администратор не продаје личне податке које је дао појединац трећим лицима.

 

КСИИ. ПРАВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

 

ПРАВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

 

Право приступа

 

14.1 Физичко лице има право да од Администратора добије потврду да ли се обрађују лични подаци који се на њега односе и, ако јесте, да приступи подацима – релевантним категоријама личних података.

 

Право на исправку

 

14.2 Појединац има право да захтева од Администратора да исправи нетачне личне податке који се односе на њега без непотребног одлагања. С обзиром на сврхе обраде, физичко лице има право да попуни непотпуне податке о личности, укључујући и додавањем изјаве.

 

Право на брисање (право на заборав)

 

14.3 Физичко лице има право да затражи од Администратора да избрише личне податке који се на њега односе без непотребног одлагања, а Администратор има обавезу да избрише личне податке без непотребног одлагања, када постоји било који од основа наведених у члану 17. Уредбе 2016. /679 применити .

 

Право на ограничење обраде

 

14.4 Физичко лице има право да захтева од Администратора ограничење обраде када се примењује један од услова наведених у члану 18 Уредбе 2016/679. Када је обрада ограничена, такви подаци се обрађују, са изузетком њиховог чувања, само уз пристанак појединца или за успостављање, остваривање или одбрану правних потраживања или за заштиту права другог појединца или из важних разлога јавни интерес за Унију или државу чланицу. Када је физичко лице затражило ограничење обраде, Администратор га обавештава пре него што откаже ограничење обраде.

 

Право на преносивост података

 

14.5 Физичко лице има право да прими личне податке који се на њега односе и које је дало администратору у структурираном, широко коришћеном и машински читљивом формату, где се обрада заснива на сагласности у складу или уговорној обавези и обрада се одвија на аутоматизован начин.

 

Право на приговор

 

14.6 Физичко лице има право, у било које време и на основу његове посебне ситуације, да уложи приговор на обраду личних података који се односе на њега. У складу са чланом 21. став 4. Уредбе 2016/679, физичко лице се изричито обавештава о постојању права на приговор, који је приказан на јасан начин и одвојено од свих других информација. За испуњење ове обавезе, више информација о праву на приговор можете пронаћи у одељку испод под насловом „Право на приговор“.

 

Права на профилисање

 

14.7 Физичко лице има право да не буде предмет одлуке засноване искључиво на аутоматизованој обради, укључујући и профилисање, што доводи до правних последица за субјекта података или на сличан начин значајно утиче на њега.

 

Право на обавештење о повреди безбедности личних података

 

14.8 Када постоји вероватноћа да ће кршење безбедности личних података створити висок ризик за права и слободе појединаца, појединац мора бити обавештен без непотребног одлагања о повреди безбедности личних података.

 

Право на судску и управну заштиту

 

Право на подношење жалбе надзорном органу

 

14.9 Физичко лице има право да поднесе притужбу надзорном органу, посебно у држави чланици у којој је уобичајено боравиште, место рада или место наводног кршења, ако физичко лице сматра да обрада личних података који се односе на њега крши одредбама Уредбе.

 

Право на делотворан судски лек против надзорног органа

 

14.10 Свако физичко и правно лице има право на делотворну судску заштиту против обавезујуће одлуке надзорног органа која се на њега односи. Поступак против надзорног органа покреће се пред судовима државе чланице у којој је надзорни орган основан.

 

Ц: Право на ефикасан правни лек против контролора или обрађивача личних података

 

14.11 Не доводећи у питање било које доступне административне или вансудске лекове, укључујући право да поднесе жалбу надзорном органу, појединац има право на делотворан судски лек када сматра да су његова права према Уредби повређена као резултат обраде његових личних података која није у складу са Уредбом. Поступак против администратора или обрађивача личних података покреће се пред судовима државе чланице у којој администратор или обрађивач личних података има седиште.

 

Право на накнаду претрпљене штете

 

14.12 Свако лице које је претрпело материјалну или нематеријалну штету као резултат кршења Уредбе има право на накнаду штете од администратора или обрађивача личних података. Судски поступци у вези са остваривањем права на накнаду покрећу се пред судовима државе чланице у којој администратор или обрађивач личних података има седиште.

 

КСИИИ. НАЛОГ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

 

15.1 Појединци остварују своје право на повлачење сагласности, право приступа, право на брисање, исправку, право на ограничење обраде, право на преносивост података, право на приговор и право на профилисање, подношењем писменог захтева Администратор (или поштом на адресу наведену у идентификацији администратора изнад у овој политици приватности или слањем е-поште), која треба да садржи следеће информације:

 1. име, адресу и друге идентификационе податке релевантног физичког лица;
 2. опис захтева;
 3. потпис, датум подношења захтева и е-маил адресу.

 

15.2 Захтев подноси појединац лично. Захтеве физичких лица администратор води у посебан регистар.

 

15.3 Након што физичко лице искористи своје право на приступ личним подацима који се односе на њега, Администратор проверава идентитет физичког лица пре него што одговори на захтев. Ово је неопходно да би се смањио ризик од неовлашћеног приступа подацима и крађе идентитета. У случају да Администратор не може да идентификује лице из прикупљених личних података, онда Администратор има право да затражи копију докумената који идентификују лице (као што су лична карта, возачка дозвола, друга документа која садрже личне податке који могу идентификују физичко лице).

 

15.4 Администратор разматра захтев и даје појединцу информације о предузетим радњама у вези са захтевом у року од два месеца од пријема захтева. Уколико је потребно, овај рок се може продужити за још месец дана, узимајући у обзир сложеност и број захтева.

 

15.5 Администратор обавештава појединца о сваком таквом продужењу у року од месец дана од пријема захтева, наводећи разлоге за кашњење. Када физичко лице поднесе захтев електронским путем, ако је могуће, информације се достављају електронским путем, осим ако лице није другачије захтевало.

 

15.6. Уколико Администратор не предузме радње по захтеву појединца, Администратор ће без одлагања, а најкасније у року од месец дана од пријема захтева обавестити лице о разлозима непредузимања радњи и о могућности подношења приговора надзорном органу. власти и тражење заштите судским путем.

 

15.7 Администратор се обавезује да ће саопштити свако исправљање, брисање или ограничење обраде било ком примаоцу коме су лични подаци откривени, осим ако је то немогуће или захтева несразмерно велики напор. Администратор обавештава појединца о овим примаоцима ако то појединац захтева.

 

КСИВ. ПРАВО НА ПРИГОВОР

 

16.1 Физичко лице има право, у било које време и на основу његове посебне ситуације, да уложи приговор на обраду личних података који се односе на њега. У складу са чланом 21. став 4. Уредбе 2016/679, физичко лице се изричито обавештава о постојању права на приговор, који је приказан на јасан начин и одвојено од свих других информација. Да бисмо испунили ову обавезу, више информација о праву на приговор ће бити дато у овом одељку ове политике приватности.

 

16.2 Физичко лице има право, у било које време и на основу његове посебне ситуације, да уложи приговор на обраду личних података који се на њега односе, у случајевима када је обрада неопходна за обављање задатка од јавног интереса или у вршење службених овлашћења која су дата Администратору или је обрада неопходна у сврху остваривања легитимних интереса Администратора или трећег лица, осим када су интереси или основна права и слободе физичког лица која захтевају заштиту лични подаци, имају предност над таквим интересима - посебно када је појединац дете. Администратор се обавезује да обустави обраду података о личности, осим ако докаже да постоје убедљиви правни основ за обраду који имају предност над интересима, правима и слободама физичког лица, односно за успостављање, остваривање или одбрану правних потраживања. Појединци остварују своје право на приговор тако што подносе писмени захтев Администратору поштом на адресу наведену у идентификацији администратора изнад у овој политици приватности или слањем е-поште.

 

16.3 Када се лични подаци обрађују у сврху директног маркетинга, физичко лице има право у било ком тренутку да уложи приговор на обраду личних података који се на њега односе за ову врсту маркетинга, што укључује профилисање у мери у којој је повезано са директним Маркетинг. Када физичко лице уложи приговор на обраду у сврхе директног маркетинга, обрада личних података у ове сврхе се прекида. Појединци остварују своје право на приговор подношењем писменог захтева Администратору поштом на адресу назначену у идентификацији администратора изнад у овој политици приватности или слањем е-поште у којој се наводи да не желе да примају рекламне поруке.

 

 1. ЛИНКОВИ, АЛАТИ И САДРЖАЈ ДРУГИХ КОМПАНИЈА

 

17.1 Веб страница садржи дугмад, алате или садржај који повезују са услугама других компанија, као што су дугме „Фацебоок“, дугме „Инстаграм“, дугме „Твитер“ и дугме „Инстаграм“. Сви сајтови таквих компанија којима се може приступити путем ове веб странице су независни и Администратор не преузима никакву одговорност за штету и губитке који настану коришћењем ових сајтова. Појединци користе ове сајтове на сопствени ризик и саветује се да консултују релевантну Политику приватности одговарајуће компаније за више информација.

КСВИ. ПРОМЕНЕ ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ

18.1 Ова Политика приватности може бити ажурирана у било ком тренутку у будућности. Када се то догоди, измењена политика ће бити објављена на овој веб страници са новим датумом „Последња измена“ на врху ове Политике приватности и ступаће на снагу од датума објављивања. Због тога се препоручује да повремено проверавате ову Политику приватности како бисте били сигурни да сте свесни свих промена. Коришћењем веб странице након објављивања ажуриране Политике приватности, сматраће се да сте сагласни са изменама.

КСВИИ. КОНТАКТИ

19.1 У случају да имате додатних питања у вези са овом Политиком приватности, слободно нас контактирајте на салес@сугабуба.цом .